Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základní ustanovení

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Gavri s.r.o., IČ 25312561 so sídlom Slunečná 6, 634 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka č. 24358 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú  

adresa: Masná 9, 602 00 Brno

email: obchod@gavri.sk

telefón: +420 602 218 144

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje:

 • meno a priezvisko, adresa (fakturačná popr. aj doručovacia), e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje týkajúce sa doručenia zásielky (krajina doručenia, spôsob dopravy) a potrebné na vykonanie platobných transakcií (správca nemá k dispozícii údaje o Vašich platobných kartách či bankových účtoch - tými disponuje len príslušná platobná brána či Vaša banka) a informácie o Vašich nákupoch v e-shope (napr. druh nakúpeného tovaru, zvolený spôsob platby atď.),
 • prihlasovacie údaje k Vášmu účtu v e-shope, ak ste registrovaní (prihlasovacie meno),
 • anonymizované demografické údaje ako napr. jazyk, mesto, krajina, pohlavie, vek a anonymizované údaje o Vašich záujmoch ako užívateľa/návštevníka nášho webu s e-shopom, tj. informácie o Vašej online návšteve webových stránok e-shopu a informácie o tom, že kliknete na naše reklamy alebo že si zobrazíte určitý druh tovaru,
 • anonymizovaná IP adresa, typ prehliadača, operačný systém zariadenia, tj. informácie o zariadeniach, z ktorých do e-shopu pristupujete,
 • meno, priezvisko, e-mail a Vaše hodnotenie, tj. informácie o verejnom hodnotení Vášho nákupu v e-shope vykonávané prostredníctvom formulára na webe e-shopu, ak ho poskytnete na základe formulára obdržaného po vybavení objednávky,
 • meno, priezvisko, e-mailová adresa a Váš odkaz, tj. informácie týkajúce sa Vášho dotazu/vzkazu zaslaného nám prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webe e-shopu, ak ho využijete.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

3. Správca používa v rámci fungovania webu, na ktorom je umiestnený e-shop a za účelom zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných dát a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. súbory cookies. Cookies ako malé textové súbory vznikajú navštívením každej webovej stránky a využívajú sa ako štandardné nástroje na ukladanie informácií o tom, ako sú naše webové stránky využívané. Vďaka nim dokážeme odlíšiť – nie identifikovať – jednotlivých návštevníkov nášho e-shopu a prispôsobiť jeho obsah preferenciám daného užívateľa.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • plnenie právnych povinností voči štátu,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • Podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy (napr. poskytovateľ poštových služieb či iný dopravca, poskytovateľ platobných a bankových služieb, účtovná spoločnosť poskytujúca služby správcovi),
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu (Shoptet, MTJ),
 • zaisťujúce marketingové služby (Zoznam, Google).

2. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb (Mailchimp).

3. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

VI. Spracovatelia osobných údajov

1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovateľ služby Mailchimp
 • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softvérov služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe správca nevyužíva.

VII. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VIII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. Dátové úložiská správcu sú zabezpečené heslami a antivírusovými programami so zabezpečeným a obmedzeným prístupom. Komunikácia medzi Vami a správcom v prostredí e-shopu prebieha šifrovane, čo chráni Vaše osobné údaje. Úložiská osobných údajov v listinnej podobe sú uzamknuté, pričom prístup k takto uloženým osobným údajom majú iba na to poverení pracovníci správcu vykonávajúci pre neho činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo osoby, s ktorými správca uzavrel zodpovedajúce zmluvy o spracovaní osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 9.12.2020.